ARBEIDSMETODE

ARBEIDSMETODE

NATURTERAPEUTENE (NT)

NATURTERAPEUTENE (NT) har fokus på helse, helsefremmende arbeid og helhet. Organisasjonen arbeider for å fremme helse på alle plan, enten det gjelder trivsels- og overskudds skapende tiltak, eller problemreduserende tiltak.

Som integrative og komplementære terapeuter har vi som hensikt å fremme, forebygge og ivareta helse og livskvalitet og å gjenopprette balanse i energisystemet. Våre medlemmer er mennesker med kunnskap, utdanning og kompetanse innen ulike integrative og komplementære metoder.

Helsefremmende arbeid (eng. health promotion) er definert som “den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse” (Ottawa-charteret; WHO, 1986 i Helsedirektoratet, 1987). Helsefremmende arbeid skal støtte personlig og sosial utvikling ved å sørge for informasjon, helseopplysning og kunnskap om mestringsteknikker”. Å bygge opp en sunn helsepolitikk – det vil si “plassere ’helse’ på sakslisten til de bestemmende organer på alle områder og nivåer”. Å skape et støttende miljø – “helsefremmende arbeid skaper leve- og arbeidsforhold som er trygge, stimulerende, tilfredsstillende og trivelige”.

Det å arbeide med helse, healing og energiarbeid er naturlig. Alle som ønsker kan videreutvikle og fordype sine kunnskaper, ferdigheter og evner. Som integrative og komplementære terapeuter arbeider vi helhetlig med ulike metoder. Vi er katalysatorer som støtter klientens helsemål. Behandlingen sikter å hjelpe den enkelte til å igangsette sin egen healingprosess, gjenopprette balansen i kropp og sinn og stimulere og styrke kroppens egne iboende healing evner.

Integrative og komplementære metoder er naturlige former for behandling som er avspennende, regenererende, og fullstendig ikke-invaderende. Med mindre behandleren har spesiell utdanning for det, skal man ikke gi råd i forhold til kosthold og medisin. NATURTERAPEUTENE utgår fra et holistisk syn på helse og sykdom, hvor sykdom forstås som et utrykk for noe som skjer i hele mennesket

0
YEARS | 2004-2023

NATURTERAPEUTENE

NATURTERAPEUTENE er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.