SØKNADSSKJEMA

NATURTERAPEUTENE

  Før registrering i Alternativregisteret skal det fremlegges bevis på gjennomført NT godkjent etikkurs eller VEKS kurs.

  Som medlem i NT forplikter du deg til å gjennomføre et NT godkjent etikkurs eller VEKS kurs i løpet av de førstkommende 12 mnd, såfremt du ikke har tatt dette i forkant av medlemskapet som en del av din utdanning.

  Som NT medlem forplikter du deg til å fornye ditt etikkurs hvert 5. år.

  Etiske retningslinjer i NATURTERAPEUTENE

  Medlemmer i NATURTERAPEUTENE er forpliktet til å vedlikeholde god praksis. Det etiske regelverket poengterer essensielle elementer for god etisk praksis. Alle klienter skal forvente en høy standard fra deres terapeut. For å sikre at dette oppnås forplikter medlemmer i NATURTERAPEUTENE seg til å arbeide i samsvar med yrkesetiske regler.

  Medlemmene skal være bevisste på sine personlige og profesjonelle begrensninger:

  Personlig - i forhold til å vedlikeholde egen helse og velvære, slik at de er i stand til å praktisere som NATURTERAPEUTENE. Hvis dette ikke er tilfelle, forventes terapeuter å opphøre fra å praktisere inntil helsen og velværet tillater det. Klienter skal tilbys alternativ støtte i slike perioder.

  Profesjonell - med hensyn til om terapeuters erfaring er tilstrekkelig for å møte klientens forventninger. Når dette ikke er tilfelle, skal klienter henvises til andre passende tjenester, for eksempel mer erfarne terapeuter, psykologer og andre spesielle tjenester. Terapeuter skal være sensitive over for muligheten at enkelte klienter har behov for mer psykologisk støtte enn det som er normalt innenfor integrativ og komplementær behandling. I slike tilfeller bør terapeuter henvise klienter til passende behandling, slik som klientens fastlege, psykoterapi, psykologstøtte og/eller andre behandlingstilbud.

  Medlemmer i NATURTERAPEUTENE skal:

  1. Respektere ethvert menneskes verdighet, integritet og deres rett til egen besluttsomhet, og ivareta taushetsplikten (§§21-25 helsepersonelloven. Jf. § 4 Lov om alternativ behandling) til enhver tid, uavhengig av klientens kultur, religion og etnisk opprinnelse.

  2. Handle med integritet, uavhengighet og upartiskhet i henhold til vedtektene og etisk regelverk.

  3. Representere seg selv, sine kvalifikasjoner og erfaringer med ærlighet og handle med de beste hensikter. Eventuelle henvisninger til andre behandlere skal kvalitetssikres. Terapeuten står faglig og personlig ansvarlig for sine handlinger og vurderinger i yrkesutøvelsen, og skal kun praktisere healing innenfor egne grenser med hensyn til kompetanse, kvalitet og de høyeste mulige standarder. Drive virksomheten på en forsvarlig måte, og holde seg oppdatert innen fagområdet.

  4. Tar saken direkte opp med den det gjelder, dersom en NT terapeut får kjennskap til faglig uskikkethet hos en kollega eller samarbeidspartner. Fører ikke dette frem, skal saken meldes til vedkommedes overordnede. Fører ikke dette frem, skal saken meldes til NATURTERAPEUTENEs Kvalitets- og klageorgan som kan fatte vedtak om å utelukke eller ekskludere medlemmer som har drevet virksomhet i strid med NT - regelverk. Unngå å bringe medlemmer i NT og terapeuter som faggruppe i vanry.

  5. Handle som ambassadører for NT og integrativ og komplementær behandling som fagområder. Behandling blir tilbudt, som en profesjonell og effektiv metode, hvor intensjonen er helsefremmende arbeid overfor mennesker og organisasjoner.

  6. Føre og oppbevare klientjournal etter retningslinjer som gjelder for annet helsepersonell, jf. § 4 i lov om alternativ behandling. Informasjon om klienter behandles i samsvar med lov og forskrift om personvern (§§ 1-3).

  7. Respektere klientens valg av andre behandlingsmetoder og terapeuter, samt variasjonene på de forskjellige behandlingsmetoder i tilsvarende yrker.

  8. Informere klienten om at integrativ og komplementær behandling ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling. Oppfordre klienter til å oppsøke autorisert helsepersonell for faglig vurdering av sykdommer og symptomer. Jf. §§ 5-7 i lov om alternativ behandling.

  9. Påse at kommunikasjonen mellom klient og NT terapeut ivaretas på en forsvarlig måte. Terapeutens arbeid med klienter kan innebære en nær kroppslig kontakt, som ikke må misbrukes.

  10. Sikre at klientens forventninger er forstått av begge parter. Behandlingen skal bygge på prinsippet om klientens rett til medbestemmelse.

  11. Informere klienten på forhånd om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader.

  12. Informere og orientere klienter om medlemskap i NT, om organisasjonens etiske regelverk og om muligheten for klagerett.

  Markedsføre seg i henhold til markedsføringsloven for alternative behandlere, jf. helsepersonelloven §13 og §§ 3 og 8 i lov om alternativ behandling. Ved offentlig opptreden skal NT terapeuten gjøre det klart om han/hun opptrer på vegne av seg selv, yrkesgruppen eller annen virksomhet.

  13. Handle innenfor gjeldende lover og regler. Lov om alternativ behandling og lov om helsepersonell.

  Kun søkere som har akseptert de etiske retningslinjene vil bli vurdert. Søker er kjent med at NATURTERAPEUTENE vil kunne be om utfyllende dokumentasjon på f.eks. utdannelse og praksis.

  aksept *

  0
  YEARS | 2004-2023

  NATURTERAPEUTENE

  NATURTERAPEUTENE er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.